மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

02 April 2012

பார்த்து கொண்டே.....

பார்த்து கொண்டே இருதான்....
பல நிமிடங்கள்...
எழுந்து சென்றாள்....
அவள்.....
மீண்டும்
பார்த்து கொண்ட இருதான்.....
சற்றே நின்று திரும்பி பார்த்தாள்...
மனதில் திட்டியவளாய்....
அவன்
குருடன் என்றும் அறியாமல்....