மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

09 February 2012

கடவுள் படைத்த உலகம்


மனிதத்தை படைதான்
இறைவன்....
மனிதம் வாழ்த்திட
அனைத்தையும் படைதான்....

     அனால்
        வாழ்வதோ
           மனிதம் அல்ல....

மனிதத்தை அழிக்கும்
 மனித ஆயுதங்கள்....

மலை என புறப்பட்ட
கருத்துக்கள்
புயலென ஆயுதங்களாய---
மனித இதயத்தை சிதைக்க

சிதைந்த
மனிதம் மலர்த்திட
சத்தியவாதிகள்  எத்தனை...?

சத்தியவாதிகளை நசுக்கிட
அலையும் கூட்டங்கள்
எத்தனை...?

சிந்தனை இல்லா
மனிதம் சிநதித்திருந்தால்---
சிந்தனைகள் கூட
மனிதத்தை
மலர செய்திடும்...
.

No comments:

Post a Comment