மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

09 February 2012

புதிதாய் பிறந்திடுவோம்


எங்கும் புதிதாய் பிறந்திடுவோம்...
எங்கும் புதிதாய் பூத்திடுவோம்...
எங்கும் சூரியனாய்
ஒளிந்திடுவோம்...
இரவில் நிலவினை போல
மலர்ந்திடுவோம்...

மனிதம் மலர்த்திட
மின்னலை
பிடிக்க சென்ற கரங்கள்
இடிகளின் பிடியில் சிக்கி
கரங்களை இளப்பதா---

ஐயோ பாவம்..!

பரிதவிக்கும்
இதையங்களுக்கு
கரம் கொடுக்க
யாரும் இல்லையே...!

என்ன வேடிக்கை...?

பார்க்கும் கூட்டங்கள்
ஆய்ரம்...
பொங்கி எழுந்தவனை
சொந்தங்கள் காட்டி
சிந்தநைகளை மாற்றி
கோளை ஆக்கும் கூட்டங்கள்
ஆயிரம்...
வசை பாடி
வெட்டி நியாம்
சொல்லும் கூட்டங்கள்
ஆய்ரம்...

கூடி வாழும்
உலகம் அதிலே---
கூட்டம் கூட்டமாய்
சுற்றி திரியும்
இளைஞர் படை...

வேலை தேடி அலையும்
கூட்டங்கள் ஒருபுறம்...
வாழ்க்கை தேடி
அலையும் கூட்டங்கள்
மறு புறம்...

மாசற்ற இளைஞன்
மற்றங்களை விரும்பினால்---
புதிய கருத்துக்கள்
புகுந்திடும்...
புதிய உலகம்
மலர்ந்திடும்...

No comments:

Post a Comment