மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

27 October 2011

தேவதை அவள்...

தேவதை அவள் ஒருத்தி
என் கண் எதரே விழ--- 
விண் மீனாய்
என் பார்வையை
பறித்து சென்றாளே....
இன்றோ----
பார்வை இருத்தும்
தெரியா குருடனாய் 
அவளை தேடிய.......


No comments:

Post a Comment