மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

24 March 2011

என் தேவதை


பூத்து வளரும்

பூந்தோட்டமே 

     உன்னை வளர்த்தது யார் ?...

உன் பூக்களை

சூட வரும்

அந்த

  தேவதை யார் ?...

அந்த தேவதையே 

எனக்கு 

மனைவி ஆனால் 

பூக்களும் கூட

                                                                                                          பூத்திடுமே....

No comments:

Post a Comment