மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

22 January 2011

பழுத்த இழைஞன்


தள்ளாடும் வயதில்…..
தளாத திறமையேடு…….
திண்டாடும் நேரத்தில்…….
தீண்டாத சொல்லோடு…….
துணை இல்லாமல்……..
தூங்காத கண்களோடு……
தெழிந்த அறிவாய்……..
தேய்ந்த உடம்போடு……
தைத்த ஆடையாய்…….
தொல்லை இல்லாமல்……
தோழமையோடு கதை பேசி-----
எதிர் நீச்சல் போடும்……
இவர்கள
முதியவர்களா-----

No comments:

Post a Comment