மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

27 January 2011

ஒன்றாய் இருந்த நினைவுகள்


ன்பு என்னும் கடலிலே---

னந்தமாய் சறகடிக்க----

ன்பம் என்னும் படகிலே----

போல உன்னை தொடர்ந்திட----

ள்ளத்தை கடத்தி

மையாக்கி சென்றவளே-----

ன் இதையத்தின்

க்கங்களை கண்டுகொள்ளாமல் போவதேன்------

ம்பது வயதிலும்

ன்றாக இருந்ந ஞாபகம் என்னில்

ராயிரம் நாட்கள் சென்றதே

                  அதை நினைத்து………

2 comments:

Post a Comment