மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

29 January 2011

பெண்களே அழிவுப்பாதையை ஏன்?....

நீ பிறந்தாலே
செலவு என்று எண்ணி
உன்னை கருவிலே
அழிக்க நினைப்பவரை
மன்னியாதே


கன்னிப் பருவுமதிலே
எத்தனை கனவுகள்
அதை சுட்டெரிப்பதோ
வரதட்சனை என்னும்
காட்டுத் -- தீ

நீ காதலிக்க நினைத்தால்
காதலி 
அதற்காக
உனனை தொலைத்து விடாதே……..

பெண்ணே..!---
உன்னை விலைப்போடடு
எடுத்துக்கொள்ள
இடம் கொடுப்பதா------

மாடலிங் என்ற பெயரில்
கோவண துணியுடன்
பவனிவருவதா-------

கலாச்சாரத்தை அழிப்பதா-------

ஈனத் தரையதிலை
உன்னை இழப்பதா------

பெண்ணினமே..!-----

நீ சந்தித்ததுணடா
இது 
அழிவு பாதையை
நோககி செல்லும்
பயணம் என்று …….

.

No comments:

Post a Comment