மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

26 January 2011

அணையா வழக்கு


சாலை ஓரமாய்

ஆயிரம் விழக்குகள் மின்னிடும்

அனால்

எனறும் அணையா வழக்காய்

             -------------ஏழையின் வயிறு

No comments:

Post a Comment