மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

21 December 2010

உணர்வுகள்


கவிதைகள் எல்லாம்

    ௨ண்மையும் அல்ல----

         பொயியும் அல்ல----

-ஆனால்

          அவை என்றும்

     மனித இதையத்தின்

மெய்யான உணர்வுகள்.....

No comments:

Post a Comment