மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

21 December 2010

ஆசை

நிலவுக்குஆசை
                            அது
தேயாதிருக்க……..

மலருக்கு ஆசை
                             அது
உதிராதிருக்க…………

வண்டுக்கு ஆசை
                                 பூ
உதிராதிருக்க……..

கடலுககு ஆசை
                            அது
அழகாயிருக்க………..

சுரியனுக்கு ஆசை
                               அது
மறையாதிருக்க……….

பலருக்கு ஆசை
                        அவர்கள்
சாவாதிருக்க……..

         எனக்கு ஆசை
         என்
         நட்பு பிரியாதிருக்க……..

No comments:

Post a Comment