மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

21 December 2010

மனித வாழ்வு

சிதைந்து போன 
மனித வாழ்வு---
சிதைக்கப்பட்டது---
மனிதரல்ல.....
            அவனது
           உணர்வுகள்...

புதைக்கப்பட்டது---
புதையல் அல்ல---
                       புதிய
               பொக்கீஸங்கள.....

படைக்கப்பட்டது---
படைப்புகள் அல்ல---
மனித வாழ்வை
             சீர்குலைக்கும்
              ஆயுதஙங்கள்....

எடுக்கபட்டது---
உயிர்கள் அல்ல---
                       அவனது
                 உயிர் உறுப்புக்கள்....

கரைக்கப்பட்டது---
அஸ்திகள் அல்ல---
                        அவனது
                  மனகுமுறல்கள்....

விதைக்கப்பட்டது---
விதைகள் அல்ல---
முழைக்க துடிக்கும்---
                      புதைக்கப்பட்ட
                      மனித​ வாழ்வு..

No comments:

Post a Comment