மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

21 December 2010

கல்லறை பயணம்

புது உலகை
தேடி செல்லும்
பயணம் இது---
      கல்லறை பயணம்.....

மறு வாழ்வை
நோகி செல்லும்
பயணம் இது---
               கல்லறை பயணம்.....

மனித இதையங்களை
கரைய செய்யூம்
பயணம் இது---
               கல்லறை பயணம்.....

உலகில் நடக்கும்
போராட்டங்களை
விட்டு செலும்
பயணம் இது---
               கல்லறை பயணம்.....

காவி கட்டி
திரிந்தவன் செல்லும்
பயணம் இது---
                கல்லறை பயணம்.....

பட்டாடைகட்டி
திரிந்தவள் செல்லும்
பயணம் இது--
                கல்லறை பயணம்.....

எட்டு கால்களால்
தூக்கி செல்லும்
பயணம் இது---
               கல்லறை பயணம்.....

எல்லோர்க்கும்
சொந்தமாம்
இநத பயணம்.....

சொந்தம்
இல்லாதவனுக்கும் 
ஒரே சொந்தம் இந்த
                            கல்லறை பயணம்...
.

No comments:

Post a Comment