மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

21 December 2010

என்றென்றும்

உயிரோடு கலந்த 
உணர்வுகள்
என்றும் 
அழிவதில்லை.....

உணர்வுகளோடு கலந்த
உயிர்கள் 
என்றும் 
பிரிவதில்லை....

No comments:

Post a Comment